OfertyBankowe.pl

Wszystko o bankach w jednym miejscu

PKO Bank Polski strategicznym partnerem Funduszu Marguerite

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski - centrala w Warszawie

PKO Bank Polski razem z innymi największymi narodowymi instytucjami finansowymi będzie współtworzył Fundusz Marguerite. Działanie Funduszu skupiać się będzie na finansowaniu inwestycji związanych z rozbudową i rozwojem infrastruktury transportowej i energetycznej zgodnie z założeniami Uni Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż w tej części europy tylko bank PKO BP otrzymał zaproszenie do współtworzenia Funduszu Marguerite.

- Komunikat PKO Bank Polski S.A. -

PKO Bank Polski jest jedynym bankiem z naszego regionu Europy zaproszonym do współtworzenia Funduszu Marguerite. Sześć instytucji założycielskich posiadających status tzw. Core Sponsor podpisało 3 grudnia 2009r. umowę subskrypcyjną o zaangażowaniu środków kapitałowych w wysokości co najmniej 600 mln euro, w tym 100 mln euro każdy z Core Sponsor. Fundusz Marguerite finansować będzie inwestycje związane z infrastrukturą transportową i energetyczną zgodnie z polityką Unii Europejskiej w obszarze zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego oraz sieci transeuropejskich.

Pozostali udziałowcy strategiczni Funduszu to wiodące narodowe instytucje finansowe:

  • Caisse des Dépots et Consignations (CDC) – (Francja, suma bilansowa w wysokości ok. 220 mld EUR),
  • Cassa Depositi e prestiti (CDP) – (Włochy, suma bilansowa w wysokości ok. 220 mld EUR),
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – (Niemcy, suma bilansowa w wysokości – ok. 414 mld EUR),
  • Instituto de Credito Oficial (ICO) – (Hiszpania, suma bilansowa w wysokości ok.53 mld EUR),
  • oraz Europejski Bank Inwestycyjny

Wszystkie instytucje charakteryzuje unikalne i wieloletnie doświadczenie w finansowaniu projektów infrastrukturalnych o dużym zasięgu, w tym o znaczeniu paneuropejskim. Ze względu na realizację programów rządowych, odpowiedzialne są one nie tylko za wdrażanie, lecz także za współtworzenie planów rozwoju infrastruktury.

Należy podkreślić, iż wszyscy Core Sponsors mają równy status i stanowią, jako założyciele Funduszu, zamkniętą grupę inwestorów kwalifikowanych.

Uzyskany status pozwoli PKO Bankowi Polskiemu na współdecydowanie o strategii i polityce inwestycyjnej Funduszu w skali europejskiej. Bank będzie też startować z uprzywilejowanej pozycji w oferowaniu finansowania projektów realizowanych przez Fundusz w ramach wspólnej puli środków w wysokości 5 mld EUR. Inicjatywa jest ważna także dlatego, że Bank jako jeden z głównych partnerów Funduszu będzie miał realny wpływ na dobór realizowanych inwestycji. Polska należy w Unii Europejskiej do Państw o największych potrzebach w zakresie infrastruktury transportowej i energetycznej, co oznacza, że będzie beneficjentem tej inicjatywy. To dobra wiadomość dla perspektyw rozwoju infrastruktury i wzrostu gospodarczego w Polsce – podkreśla Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Fundusz Margeurite (pełna nazwa: 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych opartego o konsensus czołowych instytucji finansowych i rządów krajów pod egidą liderów najważniejszych instytucji wspólnotowych – Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Co więcej, obie te instytucje zdecydowały się na kapitałowe wsparcie przedsięwzięcia, podkreślając tym samym jego istotną rolę w dalszym rozwoju wspólnoty i realizacji celów inwestycyjnych Funduszu Marguerite.

Strategia Funduszu Marguerite przewiduje finansowanie następujących inwestycji sektora energetycznego i transportowego we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej:

  • Transeuropejska Sieć Transportowa („TEN-T”) i inne podobne projekty związane z infrastrukturą transportową (kolej, drogi, skrzyżowania) włączając w to inwestycje, które przyczynią się do poprawy efektywności zużycia paliwa i ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
  • Transeuropejska Sieć Energetyczna („TEN-E”) włączając w to projekty związane z inwestycjami w elektryczność, wydobycie gazu, gazu płynnego oraz przesył, połączenia, przechowywanie ropy naftowej, a także w produkcję energii i zapewnienie bezpieczeństwa jej dostaw.
  • Przedsięwzięcia zorientowane na produkcję energii odnawialnej, włączając w to projekty związane z inwestycjami wykorzystującymi energię słoneczną, panele słoneczne oraz energię wiatrową.

Portfel Funduszu Marguerite będzie zdywersyfikowany geograficznie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie projektów infrastrukturalnych nowych członków Unii Europejskiej, gwarantujących wysokie stopy zwrotu (potrzeby w zakresie infrastruktury energetycznej i transportowej są w tych krajach nadal niezaspokojone). Uzyskanie właściwych proporcji w połączeniu z projektami realizowanymi w ramach państw dotychczasowych członków Unii Europejskiej, które charakteryzuje niższy profil ryzyka i rentowności, pozwoli inwestorom na maksymalizację stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz Margeurite inwestować będzie w mniejszościowe udziały kapitałowe (lub instrumenty quasi kapitałowe) firm z sektora transportowego, energetycznego oraz energii odnawialnej.
Do końca 2011 r. Fundusz Marguerite ma pozyskać od wszystkich inwestorów (Core Sponsors i pozostali inwestorzy) kwotę 1,5 mld EUR kapitału. Uwzględniając środki, które zapewnione będą na finansowania projektów w formie transz kredytowych (5 mld EUR), Fundusz Marguerite dysponował będzie łączną kwotą 6,5 mld EUR. Fundusz powołany jest na okres 20 lat, z czego w trakcie pierwszych 4-6 lat działalności budowany będzie portfel inwestycyjny (około 35 przedsięwzięć inwestycyjnych).

Udział kapitałowy PKO Bank Polskiego w Funduszu Marguerite umożliwia uzyskanie przewidywalnej, stabilnej i zadowalającej stopy zwrotu kapitału z inwestycji w relacji do ponoszonego ryzyka. Otwiera tez dostęp do finansowania najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest to ważna inicjatywa dla Polski, ponieważ PKO Bank Polski, jako jeden z Core Sponsors, będzie miał realny wpływ na dobór inwestycji. Polska należy w Unii Europejskiej do Państw o największych potrzebach w zakresie infrastruktury transportowej i energetycznej.

Tagged as: , ,

Leave a Response